Zasady dotyczące karty czasowego pobytu

Cudzoziemcy planujący przebywać na terytorium Polski przez okres przekraczający trzy miesiące, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie jest wydawane  maksymalnie na trzy lata, a jego okres ważności może być krótszy w przypadku, jeżeli podstawa ubiegania się o zezwolenie wskazuje na zasadność krótszego pobytu. Jakie zasady dotyczące ubiegania się o pobyt czasowy są istotne i na jakie kwestie należy zwrócić uwagę?

Uzyskujemy kartę czasowego pobytu

karta czasowego pobytuIstotne jest, że zezwolenia na pobyt czasowy nie są przedłużane, ponieważ zgodnie z obowiązującą ustawą nie ma takiej procedury. Jeżeli cudzoziemiec będzie chciał dłużej pozostać w Polsce, musi ubiegać się o nowe zezwolenie. Ważnym dokumentem jest karta czasowego pobytu. Cudzoziemiec powinien opuścić kraj jeszcze przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, o ile nie ma innego ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski. Może być to zezwolenie na stały pobyt, kolejne zezwolenie na pobyt czasowy albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego. Procedura legalizacji pobytu czasowego odbywa się w urzędzie wojewódzkim, w wydziale zajmującym się sprawami cudzoziemców, który jest właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Od cudzoziemca w czasie realizacji procedury są pobierane odciski linii papilarnych oraz umieszczane na karcie pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane w formie decyzji administracyjnej, od której możliwe jest odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody wydającego konkretną decyzję. Pisemne odwołanie należy złożyć w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca jest karta pobytu, uprawniająca razem z ważnym dokumentem podróży do przekraczania polskiej granicy bez wizy.