Regulamin

Regulamin

Regulamin jest uzupełnieniem umowy zakupu lub dzierżawy strony internetowej stworzonej w usłudze Kreatora Monkey Web lub w Pakiecie Monkey Web. Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu sprzedaży, wykonania, dzierżawy i obsługi strony internetowej.

Definicje

Firma MONKEY WEB – firma Jakuba Koynov, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ,,MEDIDENT JAKUB KOYNOV”, wpisaną do CEIDG, z siedzibą w Miękinie woj. dolnośląskie, ul. Kolejowa 4, 55-330, posiadający nr NIP: 8942958693, REGON: 021149697. Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz spółka prawa handlowego. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa dzierżawy strony internetowej stworzonej w usłudze Kreatora Monkey Web lub Pakiecie Moneky Web. Regulamin – integralna cześć Umowy. Stanowi uzupełnienie postanowień i warunków Umowy. Domena – adres strony internetowej. Strona internetowa – zindywidualizowany wzór strony internetowej. Strona MONKEY WEB – domena firmy Monkey Web, przez którą oferowana jest usługa Kreatora Monkey Web oraz usługa Pakietów Monkey Web. Serwer – serwer należący do firmy Monkey Web, na którym ulokowana będzie przez czas trwania Umowy Domena Kontrahenta Brief – Ankieta wypełniana przez Kontrahenta w celu zindywidualizowania wybranego przez Firmę Money Web wybranego przez niego wzoru strony internetowej w pakiecie Monkey Web. Kreator Monkey Web – usługa pozwalająca Kontrahentowi na samodzielne indywidualizowanie wzoru strony internetowej. Pakiet Monkey Web – usługa, w której Kontrahent zleca firmie Monkey Web zindywidualizowanie wzoru strony internetowej.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Strona Monkey Web umożliwia stworzenie zindywidualizowanej strony internetowej na podstawie udostępnianych wzorów. 2. Indywidualizacje wzoru strony internetowej Firma Monkey Web oferuje w usłudze Kreator Monkey Web lub PAKIET Monkey Web. 3. Wzór wybiera Kontrahent. 4. Kontrahent staje się właścicielem zindywidualizowanej strony internetowej po dokonaniu jednorazowaj zapłaty lub po opłaceniu wszystkich rat. 5. Przy wyborze zapłaty ratalnej Kontrahent przez okres 24 miesięcy jest dzierżawcą zindywidualizowanej strony internetowej. 6. Warunkiem zawarcia zakupu lub dzierżawy strony internetowej w Kreatorze Monkey Web lub w Pakiecie Monkey Web jest zawarcie umowy i akceptacja Regulaminu. 7. Treść Umowy oraz Regulaminu dostępna jest na stronie www.monkeyweb.eu. 8. Korzystając z usług oferowanych na stronie Monkey Web Kontrahent zobowiązany jest do posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci internetowej. Komputer oraz urządzenia mające dostęp do internetu muszą obsługiwać powszechnie dostępne przeglądarki internetowe wraz z ich aktualnymi oprogramowaniami oraz pliki PDF.

§ 2 Usługi

Kreator Monkey Web

I. Główne warunki

1. Kreator Monkey Web umożliwia samodzielne stworzenie strony internetowej w wybranym przez siebie wzorze. 2. Wzory stron internetowych dostępne są na stronie www.monkeyweb.eu 3. Usługa dostępna jest w okresie 24 miesięcy. W tym czasie Kontrahent może swobodnie zmieniać oraz uaktualniać treść strony internetowej. 4. Kontrahent ma zakaz umieszczania treści sprzecznych z przepisami prawa w tym treści naruszające prawa osób trzecich. 5. Kontrahent ponosi odpowiedzialność prawną za treści umieszczane w Kreatorze Monkey Web

II. Wynagrodzenie

1. Wybierając usługę Kreator Monkey Web Kontrahent zobowiązuje się dokonać: 2. a) jednorazowej zapłaty w wysokości 299 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat lub 3. b) zapłaty w stałych miesięcznych ratach w wysokości 19 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat. 4. Jednorazowej zapłaty można dokonać: 5. a) przelewem przez aplikacje PayU umieszczonej na stronie Monkey Web 6. b) przelewem po otrzymaniu elektronicznej faktury Vat. 7. Zapłaty miesięcznych rat Kontrahent dokonuje przelewem po otrzymaniu elektronicznej faktury VAT. 8. Pierwsza rata płacona jest w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez Kontrahenta faktury Vat. Pierwsza faktura wystawiona jest po dostarczeniu firmie Monkey Web podpisanej przez Kontrahenta Umowy. 9. Firma Monkey Web nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych Kontrahentów przy wykonywaniu zleceń zapłaty z tytułu dzierżawy strony internetowej w systemie PayU. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi firma obsługująca aplikację PayU.

III. Zawarcie Umowy

1. Zapłata w aplikacji PayU 2. Dokonując zapłaty w aplikacji PayU Kontrahent zawiera Umowę w usłudze Kreatora Monkey Web. 3. Dokonując zapłaty Kontrahent tym samym akceptuje i przyjmuje do wiadomości treść Umowy i Regulaminu. 4. Treść Umowy i Regulaminu udostępniana jest Kontrahentowi przed dokonaniem zapłaty na stronie www.monkeyweb.eu. 5. 6. Dokonując zapłaty przelewem po otrzymaniu faktury Vat 1. Kontrahent otrzymuje wiadomość e-mail, w której: 2. a) skierowane zostanie zapytanie o potwierdzenie złożonego zamówienia w Kreatorze Monkey Web. 3. b) skierowane zostanie zapytanie o wyrażenie zgody na dostarczenie przez kuriera Umowy oraz Regulaminu. 4. c) Kontrahent zostanie poinformowany o wymogu zapoznania się z treścią Regulaminu załączonego do wiadomości e-mail w wersji PDF. 5. Dostarczoną przez kuriera Umowę Kontrahent ma obowiązek podpisać i zaparafować na każdej ze stron. 6. Wraz z umową Kontrahent otrzyma kopie Regulaminu, którą należy na każdej stronie zaparafować. 1. Podpisanie i zaparafowanie dokumentów odbywa się przy kurierze, który następnie odbiera podpisane kopie dokumentów i odsyła na adres firmy Monkey Web. 2. Brak przyjęcia kuriera lub brak podpisania Umowy skutkować będzie obciążeniem Kontrahenta kosztami przesyłki. 3. Wybierając zapłatę ratalną Kontrahent przyjmuje do wiadomości, ze zawiera tym samym umowę dzierżawy strony internetowej na czas 24 miesięcy.

IV. Wypowiedzenie, rozwiązanie, zakończenie Umowy

1. Rozwiązanie Umowy dzierżawy może odbyć się jedynie w drodze porozumienia stron. 2. Rozwiązanie Umowy przez Spółkę przy umowie dzierżawy: 3. a) Spółka ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku gdy Kontrahent pomimo wezwania do zapłaty nadal zalega z zapłata jedno miesięcznego czynszu. 4. b) Spółka ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku gdy Kontrahent niewłaściwe pozycjonuje stronę internetową 5. c) pomimo wezwania nie usunął treści niezgodnych z przepisami prawa w tym treści naruszających prawa osób trzecich. 6. W powyższych przypadkach Kontrahent obowiązany jest do natychmiastowej zapłaty całości ceny dzierżawy. 7. Po opłaceniu całości kwoty z tytułu dzierżawy strona internetowa staje się własnością Kontrahenta. Firma Medident przekaże kontrahentowi prawa autorskie wraz z kodami do strony internetowej w terminie 7 dni roboczych od opłacenia całości ceny dzierżawy. 8. Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy. Dniem zawarcia umowy jest złożenie przez Kontrahenta podpisu pod umową lub dzień złożenia dyspozycji zapłaty w systemie PeyU. 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Kontrahent po zawarciu umowy przystąpił do tworzenia strony internetowej. 10. Oświadczenie o odstąpieniu Kontrahent wyśle pocztą bądź drogą e-mail. 11. 12. VIII Automatyczne przedłużenie Umowy 1. Miesiąc przed zakończeniem trwania usługi Kreatora Mokey Web Kontrahent uprawniony jest do złożenia pisemnego oświadczenia lub drogą e-mail, że nie zgadza się na przedłużenie usługi. Brak złożenia oświadczenia w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem usługi skutkuje automatycznym przedłużeniem Umowy dzierżawy strony internetowej na okres kolejnych dwóch lat. 2. Podczas automatycznego przedłużenia Usługi zmniejszeniu o 10% ulega cena Netto określona w pkt II ppkt 1. Przy płatności ratalnej czynsz płatny będzie co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca wraz z podatkiem Vat. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 3. Przy kolejnych automatycznie przedłużeniach umowach cena dzierżawy nie ulega zmianie chyba, że strony postanowią inaczej. 4. Opłaty za przechowywanie strony internetowej na serwerze firmy Monkey Web pobierane będą zgodnie z aktualnym cennikiem, chyba że strony postanowią inaczej. Dniem ustalenia rocznej ceny przechowania serwerowego będzie pierwszy dzień obowiązywania każdej z przedłużonych umów. 1. 2. Pakiet Monkey Web

I. Główne warunki 1. Pakiet Monkey Web w swej usłudze oferuje trzy pakiety, na podstawie których Kontrahent zleca firmie Monkey Web stworzenia strony internetowej w wybranym przez siebie wzorze. 2. Opis pakietów znajduje się na stronie www.monkeyweb.eu. 3. Wzory stron internetowych dostępne są na stronie www.monkeyweb.eu 4. Kontrahent ponosi odpowiedzialność prawną za treści umieszczane w Pakiecie Monkey Web. II. Wynagrodzenie 1. 1. Wybierając jeden z pakietów w usłudze Pakiet Monkey Web Kontrahent zobowiązuje się dokonać: 2. w Pakiecie Starter 3. a) jednorazowej zapłaty w wysokości 599 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat lub 4. b) zapłaty w stałych 24 miesięcznych ratach w wysokości 29 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat. 5. w Pakiecie Power 6. a) jednorazowej zapłaty w wysokości 999 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat lub 7. b) zapłaty w stałych 24 miesięcznych ratach w wysokości 49 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat. 8. w Pakiecie Pro 9. a) jednorazowej zapłaty w wysokości 1499 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat lub 10. b) zapłaty w stałych 24 miesięcznych ratach w wysokości 69 zł. Netto wraz z 23% podatkiem Vat. 11. 2. Jednorazowej zapłaty można dokonać: 12. a) przelewem przez aplikacje PayU umieszczonej na stronie Monkey Web 13. b) przelewem po otrzymaniu elektronicznej faktury Vat. 3. Zapłaty miesięcznych rat Kontrahent dokonuje przelewem po otrzymaniu elektronicznej faktury VAT. 1. Pierwsza rata płacona jest w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez Kontrahenta faktury Vat. Pierwsza faktura wystawiona jest po dostarczeniu firmie Monkey Web podpisanej przez Kontrahenta Umowy. 2. Firma Monkey Web nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych Kontrahentów przy wykonywaniu zleceń zapłaty z tytułu dzierżawy strony internetowej w systemie PayU. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi firma obsługująca aplikację PayU. I. III. Zawarcie umowy 1. Po zamknięciu sprzedaży telefonicznej, klient otrzymuje wiadomość e-mail, w której: 2. a) skierowane zostanie zapytanie o potwierdzenie złożonego zamówienia w Pakiecie Monkey Web. 3. b) skierowane zostanie zapytanie o wyrażenie zgody na dostarczenie przez kuriera Umowy oraz Regulaminu. 4. c) Kontrahent zostanie poinformowany o wymogu zapoznania się z treścią Regulaminu załączonego do wiadomości e-mail w wersji PDF. 5. d) Kontrahent otrzyma do wypełnienia Brief. 6. Dostarczoną przez kuriera Umowę Kontrahent ma obowiązek podpisać i zaparafować na każdej ze stron. 7. Wraz z umową Kontrahent otrzyma kopie Regulaminu, którą należy na każdej stronie zaparafować. 8. Podpisanie i zaparafowanie dokumentów odbywa się przy kurierze, który następnie odbiera podpisane kopie dokumentów i odsyła na adres firmy Monkey Web. 9. Brak przyjęcia kuriera lub brak podpisania Umowy skutkować będzie obciążeniem Kontrahenta kosztami przesyłki. 10. Wybierając zapłatę ratalną Kontrahent przyjmuje do wiadomości, ze zawiera tym samym umowę dzierżawy strony internetowej na czas 24 miesięcy. 1. IV. Opracowanie treści strony internetowej 1. Klient po podpisaniu Umowy zobowiązany jest w ciągu 7 dni przesłać wypełniony Brief. 2. Po otrzymaniu pierwszej wpłaty oraz wypełnionego Brief-u, w ciągu 7 dni roboczych Kontrahentowi przesłany zostanie projekt strony internetowej. 3. Projekt obejmować będzie wszelkie produkty oferowane w wybranym przez Kontrahenta pakiecie. 4. Zlecone poprawy strony internetowej wykonane zostają w ciągu 7 dni roboczych. 5. Materiały nadesłane przez kontrahenta stanowią jego własność. 6. Zakupu materiałów z odpłatnych serwisów (np. zdjęć) dokonuje Kontrahent. Materiały stanowić będą jego własność. 7. Firma Monkey Web ma prawo odmówić umieszczenia na stronie internetowej zdjęć i treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym treści naruszających prawa osób trzecich. 8. Po zatwierdzeniu wyglądu strony internetowej ta udostępniona zostanie na Domenie Kontrahenta w ciągu 7 dni roboczych. 9. Przez czas trwania umowy dzierżawy domena umieszczona będzie na serwerze prowadzonym przez Spółkę. 10. Umieszczenie domeny na serwerze podlega osobnej rocznej opłacie w wysokości 100 zł Netto z 23% podatkiem Vat. V. Prawa i obowiązki firmy Monkey Web 1. W zależności od sposobu płatności firma Monkey Web po otrzymaniu podpisanej Umowy zobowiązuje się do: 2. a) wykonania strony internetowej w wybranym przez Kontrahenta wzorze lub 3. b) do wykonania i wydzierżawienia na rzecz Kontrahenta strony internetowej w wybranym przez niego wzorze. 4. Wzory dostępne są na stronie Monkey Web. 5. Firma Monkey Web zobowiązuje się 6. a) do zamieszczenia na stronie internetowej danych indywidualizujących Kontrahenta, zgodnie z treścią Brief-u. 7. b) na zlecenie Kontrahenta dokonać zmian w treści strony internetowej w ciągu 7 dni roboczych. 8. c) przy Umowie dzierżawy do umieszczenia domeny na serwerze stanowiącym jej własność. 9. W przypadku braku posiadania przez Kontrahenta Domeny, Firma Monkey Web zobowiązuje się do znalezienia wolnej Domeny na rzecz Kontrahenta o nazwie odpowiedniej do treści wydzierżawionej strony internetowej. VI. Prawa i Obowiązki Kontrahenta 1. Kontrahent zobowiązany jest do współpracy z firmą Monkey Web podczas indywidualizowania strony internetowej, w szczególności poprzez udzielanie na każde wezwanie firmy Monkey Web niezbędnych informacji, w tym wypełnienie i doręczenie Spółce Brief-u, przekazania wymaganych treści oraz materiałów (np. zdjęcia). 2. Kontrahent obowiązany jest wskazać osobę do kontaktu. Zmiana osoby do kontaktu wymaga poinformowania firmy Monkey Web, nie stanowi to zmiany treści Umowy. 3. Kontrahent oświadcza, że przyjął do wiadomości, że przy zapłacie ratalnej Umowa jest umową dzierżawy strony internetowej na czas określony, a właścicielem strony internetowej jak i zamieszczonych na niej treści oraz innych materiałów jest firma Monkey Web, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczy zdjęć, treści oraz materiałów przekazanych wyłącznie przez Kontrahenta, o których mowa w pkt IV pdp. 6 i 7 usługi Pakiet Monkey Web. 5. Kontrahent ma prawo do wykupu strony internetowej po wpłaceniu przy pierwszej fakturze całości ceny dzierżawy, która: 6. a) w Pakiecie Starter wynosi 696 zł. Netto plus 23% podatek Vat. 7. b) w Pakiecie Power wynosi 1176 zł. Netto plus 23% podatek Vat. 8. c) w Pakiecie Pro wynosi 1656 zł Netto plus 23% podatek Vat. 9. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy w przypadkach, o których mowa w pkt VII Usługi Pakiet Monkey Web, nieopłacona cześć dzierżawy jest natychmiast wymagalna. Tym samym Kontrahent zobowiązuje się w trybie natychmiastowym do zapłaty całości ceny dzierżawy pomniejszonej o wysokość opłaconych czynszów. 10. Przy Umowie dzierżawy: • Kontrahent nie może bez zgody Firmy Monkey Web ingerować w treść strony internetowej. • Kontrahent zobowiązuje się nie podejmować działań mających na celu pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce Google.pl przy wykorzystaniu technik pozycjonowania sprzecznych z wytycznymi webmasterskim Google. • Kontrahent posiadając własną domenę zobowiązuje się do przekazania jej na Serwer firmy Monkey Web. Kontrahent tym samym zobowiązuje się do dokonania z tego tytułu corocznej opłaty w wysokości 100 zł. Netto plus 23% podatek Vat. 1. W przypadku zakupienia przez firmę Monkey Web Domeny na rzecz Kontrahenta, ten ostatni zobowiązuje się do zwrócenia Firmie ceny zakupu. 1. VII. Wypowiedzenie, rozwiązanie, zakończenie okresu trwania Umowy 1. 1. Rozwiązanie przez Spółkę Umowy dzierżawy: 2. a) Spółka ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku gdy Kontrahent pomimo wezwania do zapłaty nadal zalega z zapłata jedno miesięcznego czynszu. 3. b) Spółka ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku gdy Kontrahent: 4. - niewłaściwe pozycjonuje stronę internetową 5. - ingeruje w treść strony internetowej z pominięciem Spółki 6. W powyższych przypadkach Kontrahent obowiązany jest do natychmiastowej zapłaty całości ceny dzierżawy. 7. Po opłaceniu całości kwoty z tytułu dzierżawy strona internetowa staje się własnością Kontrahenta. Firma Medident przekaże kontrahentowi prawa autorskie wraz z kodami do strony internetowej w terminie 7 dni roboczych od opłacenia całości ceny dzierżawy. 1. Kontrahent uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy. Dniem zawarcia umowy jest złożenie przez Kontrahenta podpisu pod umową. 2. Odstąpienie nie przysługuje Kontrahentowi w przypadku: • wykonania przez Firmę Monkey Web usługi zamówionej w Pakiecie Monkey Web według specyfikacji opisanej w Brief-ie. • Przekazania mu do użytku zamówionej strony internetowej 1. Kontrahent przesyłając Brief wyraża zgodę na niezwłoczne tworzenie strony internetowej przez Firmę Monkey Web. 2. Oświadczenie o odstąpieniu Kontrahent wyśle pocztą bądź droga e-mail. VIII Automatyczne przedłużenie Umowy 1. Miesiąc przed zakończeniem umowy dzierżawy strony internetowej Kontrahent uprawniony jest do złożenia pisemnego oświadczenia lub drogą e-mail, że nie zgadza się na przedłużenie dzierżawy strony internetowej. Brak złożenia oświadczenia w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem umowy dzierżawy strony internetowej skutkuje automatycznym przedłużeniem Umowy dzierżawy strony internetowej na okres kolejnych dwóch lat. 1. Podczas automatycznego przedłużenia Umowy dzierżawy strony internetowej zmniejszeniu o 10% ulega cena Netto. Czynsz płatny będzie co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca wraz z podatkiem Vat. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 2. Przy kolejnych automatycznie przedłużeniach umowach cena dzierżay nie ulega zmianie chyba, że strony postanowią inaczej. 3. Przy każdym automatycznym przedłużaniu Umowy dzierżawy Kontrahent ma prawo do 5 darmowych zleceń wykonania zmian wyglądu strony internetowej. 4. Opłaty za przechowywanie strony internetowej na serwerze firmy Medident pobierane będą zgodnie z aktualnym cennikiem, chyba że strony postanowią inaczej. Dniem ustalenia rocznej ceny przechowania serwerowego będzie pierwszy dzień obowiązywania każdej z przedłużonych umów. § 3 Reklamacje 1. Kontrahent ma prawo zgłoszenia reklamacji w razie nieprawidłowości w działaniu zindywidualizowanej strony internetowej. 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kontrahenta oraz stwierdzoną nieprawidłowość. 3. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane przez firmę Monkey Web w ciągu 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. 4. Firma Monkey Web nie ponosi odpowiedzialności za awarie i usterki w działaniu strony internetowej, które spowodowane zostały czynnikami niezależnymi od Spółki, w tym: • siły wyższej przez, którą rozumie się zdarzeniem o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. np. powódź, huragan, śnieżyca, gradobicie, trzęsienie ziemi, pożar, działania wojenne, akt terroru, strajk, epidemia, zamieszki, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej itp. • zaprzestaniem funkcjonowania Domeny, gdy prawa do niej należą do Kontrahenta (np. brak dokonania opłaty za przedłużenia Domeny) • nieprawidłowe użytkowanie strony internetowej przez Kontrahenta • działania osób trzecich w ingerencje wizerunku strony internetowej • działań na które spółka nie miała wpływu lub którym nie mogła zapobiec, np. awarii kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, wirusów, złośliwego oprogramowania itp. 1. § 4 Postanowienia końcowe 1. Kontrahent informowany będzie droga e-mail lub telefonicznie o wszelkich sprawach związanych z realizacja Umowy oraz o aktualnych promocjach i nowych ofertach. 2. Strony porozumiewać będą się telefonicznie bądź drogą e-mail. Aktualny adres e-mail wraz z nr telefonu firmy Monkey Web znajduje się na stronie www. Monkeyweb.eu 3. W przypadku zmiany Regulaminu usługi STARTUP-WEB strony obowiązywać będzie Regulamin o treści aktualnej na dzień zawarcia Umowy. Dniem zawarcia Umowy jest dzień jej podpisania przez Kontrahenta. 4. Podczas automatycznego przedłużenia Umowy, Strony obowiązywać będzie Regulamin o treści aktualnej na pierwszy dzień obowiązywania przedłużonej Umowy dzierżawy. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej usługi monkeyweb.eu. 5. Wszelkie faktury VAT, o których mowa w Umowie i Regulaminie przesłane będą droga e-mail na adres wskazany w umowie, na co Kontrahent wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 6. Regulamin stanowi integralną cześć Umowy.